Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 22 ngày 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 29/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2316/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 22 ngày 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận đầu tư Dự án Chung cư Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4 do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 làm chủ đầu tư. Quyết định này là một phần không tách rời của Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Lê Tùng