Năm 2017, Tháng 10

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
31-10-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Củ Chi. 08/11/2017
30-10-2017 Quyết định số 5784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh giai đoạn 2016 - 2020. 30/10/2017
25-10-2017 Quyết định số 5694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. 25/10/2017
25-10-2017 Quyết định số 5693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuấn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. 25/10/2017
25-10-2017 Quyết định số 5692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. 25/10/2017
23-10-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về việc bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn "Kiểm soát thủ tục hành chính" của Phòng Tư pháp. 30/10/2017
20-10-2017 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 01/11/2017
17-10-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 10 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 10. 17/10/2017
12-10-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về việc bãi bỏ văn bản 19/10/2017
10-10-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. 25/10/2017