Số 109 Ngày xuất bản: 01.11.2017

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

28-09-2017 Quyết định số 5091/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 2