Năm 2017, Tháng 02

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
25-02-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hết hiệu lực từ 23/06/2017
22-02-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Mỉnh. 04/03/2017
21-02-2017 Quyết định số 713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. 21/02/2017
17-02-2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 27/02/2017
17-02-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Hết hiệu lực một phần từ 24/08/2017
15-02-2017 Kế hoạch số 689/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 15/02/2017
15-02-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố. 15/02/2017
14-02-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. 20/02/2017
14-02-2017 Quyết định số 611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuấn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 14/02/2017
13-02-2017 Quyết định số 102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về việc bãi bỏ văn bản 20/02/2017