Số 90 + 91 Ngày xuất bản: 15.11.2019

Mục lục

Trang

Phần văn bản khác

Ủy ban nhân dân Thành phố

30-09-2019 Quyết định số 4115/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện. 2