Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 6, Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2599/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 5 , Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2598/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2593/QĐ-UBND về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hoạt động chữ thập đỏ Phường 15, Quận 10, | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2597/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 2 , Quận 10 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2605/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2604/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2603/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2602/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2601/QĐ-UBND về công nhận thành lập Hội Chữ thập đỏ Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4080/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Tư vấn giáo dục và đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 01/12/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4080/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Tư vấn giáo dục và đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

Nhân sự thường trực hội đồng gồm 04 thành viên, Ủy viên Hội đồng gồm 20 thành viên, Tổ giúp việc gồm 05 thành viên.

Hội đồng Tư vấn giáo dục và đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

- Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn, góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo và những vấn đề chuyên môn khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.

- Hội đồng Tư vấn giáo dục và đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Quy chế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

- Cơ quan thường trực của Hội đồng là Sở Giáo dục và Đào tạo. Giúp việc cho Thường trực Hội đồng là Tổ giúp việc của Hội đồng.

Lê Tùng