Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc giao quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 04/5/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc giao quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi.

Lê Tùng