Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Tu bổ, phục dựng cảnh quan di tích địa đạo Phú Thọ Hòa

Ngày 20/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5187/QĐ-UBND duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, phục dựng cảnh quan di tích địa đạo Phú Thọ Hòa với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Tu bổ, phục dựng cảnh quan di tích địa đạo Phú Thọ Hòa

2. Nhóm dự án, loại, cấp, quy mô công trình: Dự án nhóm C, công trình văn hóa (di tích), công trình cấp III.

3. Địa điểm: Số 139 Đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Quy hoạch - Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Huy Khương, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00003066 do Bộ Xây dựng cấp ngày 10 tháng 8 năm 2017; có giá trị đến ngày 10 tháng 8 năm 2022; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 29 tháng 6 năm 2007.

6. Chủ trì thiết kế: Ông Khương Ngọc Huy, Kiến trúc sư, có đủ năng lực thiết kế công trình và theo chứng chỉ số KTS-08-05685-A do Sở Xây dựng cấp ngày 30 tháng 8 năm2016.

7. Mục tiêu đầu tư, xây dựng: Bảo vệ di tích lịch sử địa đạo Phú Thọ Hòa trước những tác động xấu của môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội; Bảo đảm giữ gìn tối đa các yếu tố gốc của di tích về các mặt: vị trí, cấu trúc, chất liệu, vật liệu, cảnh quan liên quan và các yếu tố khác của di tích nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị của di tích.

 Trần Phát