Thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2344/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân sự thay đổi gồm 01 thành viên. Các thành viên khác của Hội đồng giữ nguyên theo Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Lê Tùng