Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/5/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1792/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân sự thay đổi Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo gồm 01 thành viên.

Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2019.

Lê Tùng