Thành lập Văn phòng công chứng Chu Thành Chương

 

Ngày 19/9/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4091/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng công chứng Chu Thành Chương, nội dung cụ thể như sau:

- Văn phòng công chứng Chu Thành Chương có trụ sở tại số 2/15 Phan Thúc Duyện, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Văn phòng Công chứng Chu Thành Chương phải đảm bảo chất lượng về nhân sự, trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo Đề án đã được thẩm định trong thời hạn 01 (một) năm kể từ khi đăng ký hoạt động. Trường hợp không đảm bảo chất lượng theo Đề án, Giám đốc Sở Tư pháp từ chối cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc thu hồi giấy đăng ký hoạt động đã cấp.

 

Tùng Khang