Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5

Ngày 20/7/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số  3016/QĐ-UBND Về thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5, nội dung cụ thể như sau:

1. Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 5 (gọi tắt là Trung tâm) trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 5 và Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Quận 5.

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

2.1. Vị trí pháp lý

a) Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề của Thành phố Hồ Chí Minh;

b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân Quận 5, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Chức năng

Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề, giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận theo đúng quy định của pháp luật.

2.3. Nhiệm vụ

a) Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng;

b) Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thống giáo dục quốc dân;

c) Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

d) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh;

đ) Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo;

g) Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

h) Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

i) Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh;

k) Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp;

l) Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp;

m) Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật;

n) Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

o) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2.4. Quyền hạn

a) Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động;

b) Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật;

c) Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật;

d) Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo;

đ) Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật;

e) Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của trung tâm;

g) Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

 

Tùng Khang