Phê duyệt Điều lệ Hội Kỹ thuật hàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Phê duyệt Báo cáo kết thúc Tiểu dự án Lập thiết kế khung kỹ thuật (FEED) và hỗ trợ thực hiện dự án xây dựng công trình đường sắt đô thị số 5, Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 1 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 2, 3 phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2930/QĐ-UBND về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư | Thành lập Tổ Công tác xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và bố trí công tác cho các đồng chí đảng viên vừa mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên địa bàn Thành phố, | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND về bổ sung nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2924/QĐ-UBND về kiện toàn và đổi tên Nhóm công tác liên ngành thực hiện các dự án đầu tư Xây dựng Vành đai 2 | Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh (930ha) tại ô phố ký hiệu Z24 (liên quan khu đất số 5 đường Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3) |

Thành lập Hội đồng (gồm 23 thành viên) và Tổ giúp việc (gồm 14 thành viên) Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030

Ngày 24/6/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2660/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng (gồm 23 thành viên) và Tổ giúp việc (gồm 14 thành viênHội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, có Nhiệm vụ như sau:

- Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định tiêu chí đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Đề án; Thẩm định lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Đề án; Thẩm định nội dung Đề cương, nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Thẩm định và nghiệm thu kết quả của Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

- Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ giúp việc Hội đồng thẩm định triển khai các công tác, nhiệm vụ được giao; chuẩn bị nội dung và tài liệu liên quan phục vụ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định; tham mưu, dự thảo các văn bản thông báo kết luận, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của Hội đồng thẩm định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thẩm định phân công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lê Tùng