Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3631/QĐ-UBND v phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bắn súng Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung như sau:

Liên đoàn Bắn súng thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Liên đoàn) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các vận động viên môn bắn súng thể thao, các cá nhân và các tổ chức có hoạt động liên quan đến bộ môn bắn súng thể thao đang sinh sống, làm việc và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Liên đoàn có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Liên đoàn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

2. Trụ sở của Liên đoàn đặt tại số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lê Tùng