Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Ngày 08/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3353/QĐ-UBND về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 đến hết năm 2021 đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, nội dung cụ thể như sau:

- Nay giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 đến hết năm 2021.

- Đơn vị được phân loại là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Lê Tùng