Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3478/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm | Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1 | Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh phần sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa. | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh | Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Đặng Văn Bi (một phần khu phố 5 và 6), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3533/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Quận 12 (Khu 2) tại phường Thới An, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3589/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội |

Giải thể Mạng thông tin kinh tế Thành phố và Hội đồng điều hành Mạng thông tin kinh tế Thành phố

Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4109/QĐ-UBND về giải thể Mạng thông tin kinh tế Thành phố và Hội đồng điều hành Mạng thông tin kinh tế Thành phố, nội dung như sau:

- Giải thể Mạng thông tin kinh tế Thành phố và Hội đồng điều hành Mạng thông tin kinh tế Thành phố được thành lập tại Quyết định số 5829/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố có trách nhiệm lưu trữ các hồ sơ tài liệu, quản lý tài sản, phần mềm có liên quan của Mạng thông tin kinh tế Thành phố và Hội đồng điều hành Mạng thông tin kinh tế Thành phố theo quy định hiện hành.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 5829/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Mạng thông tin kinh tế Thành phố và Hội đồng điều hành Mạng thông tin kinh tế Thành phố; Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn nhân sự Hội đồng điều hành Mạng Thông tin kinh tế Thành phố.

Lê Tùng