Bổ sung Danh mục vị trí việc làm Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn

Ngày 25/6/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung Danh mục vị trí việc làm Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn. Nội dung như sau:

- Căn cứ Danh mục vị trí việc làm đã được bổ sung, xây dựng và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường.

- Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, lao động hợp đồng theo đúng quy định của Nhà nước, trong đó đảm bảo số lượng người làm việc được giao hàng năm và thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã được giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lê Tùng