Năm 2018, Tháng 03

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hiệu lực
29-03-2018 Quyết định số 1198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh. 29/03/2018
29-03-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 29/03/2018
27-03-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố. 27/03/2018
22-03-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản. 01/04/2018
20-03-2018 Quyết định số 1058/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Định mức dự toán công tác quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn. 01/04/2018
16-03-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý. 01/04/2018
16-03-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2018 - 2022. 16/03/2018
16-03-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 01/06/2018
16-03-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 01/07/2018
15-03-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2. 25/03/2018