Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Đề án Quản lý | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 35 thủ tục hành chính | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2421/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2420/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ điều tiết, phường An Lạc, quận Bình Tân | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2418/QĐ-UBND | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Quần vợt - Pickleball Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên |

y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 26/6/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Mục tiêu chung Kế hoạch như sau:

- Thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022- 2025; phát huy vai trò định hướng; hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ theo nhu cầu thực tiễn sản xuất ở các địa phương.

- Góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và có tiềm năng của Thành phố (rau, hoa, heo, bò sữa, tôm nước lợ, cá cảnh) và các sản phẩm nông nghiệp đặc thù (cây ăn trái, thủy đặc sản) của địa phương gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để tăng thu nhập, góp phần ổn định kinh tế xã hội, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

                                                                                                                     Lương Tùng