Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Ngày 31/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3149/QĐ-UBND về ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:

Điều 1. Ủy quyền Giám đốc Sở Công Thương làm Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi tắt là Hội đồng ENT) trong thời gian 5 năm.

Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm:

1. Thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Quyết định này.

2. Không được ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ này.

3. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Kiện toàn Hội đồng ENT, gồm các thành viên sau:

1. Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Hội đồng.

2. Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

3. Trưởng phòng Thị trường và Thương nhân nước ngoài, Sở Công Thương, Phó Chủ tịch Hội đồng;

 4. Các Ủy viên Hội đồng: Đại diện Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi đặt cơ sở bán lẻ; đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư và đại diện các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan (tùy theo đặc điểm của từng cơ sở bán lẻ).

 Trường hợp địa điểm cơ sở bán lẻ thuộc khu vực địa lý cấp phường, xã, thị trấn tiếp giáp với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì mời đại diện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp giáp.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng ENT

1. Nhiệm vụ chung: Kiểm tra nhu cầu kinh tế về cơ sở bán lẻ để xem xét sự phù hợp của việc thành lập một cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng ENT:

a) Chủ tịch Hội đồng:

- Xem xét kết quả kiểm tra nhu cầu kinh tế về cơ sở bán lẻ do các thành viên Hội đồng báo cáo;

- Có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Công Thương về cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ.

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chế độ làm việc, trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên, phương thức hoạt động kiểm tra nhu cầu kinh tế về cơ sở bán lẻ;

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhu cầu kinh tế về cơ sở bán lẻ đối với từng trường hợp cụ thể, chủ động mời các sở, ngành có liên quan tham gia kiểm tra nhu cầu kinh tế về cơ sở bán lẻ tùy theo đặc điểm từng cơ sở bán lẻ;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất việc thành lập cơ sở bán lẻ trình Chủ tịch Hội đồng và chuẩn bị các thủ tục có liên quan, giúp Chủ tịch Hội đồng lấy ý kiến của Bộ Công Thương về việc thành lập cơ sở bán lẻ.

c) Các Ủy viên:

- Phối hợp với các Phó Chủ tịch Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế về cơ sở bán lẻ đối với từng trường hợp cụ thể;

- Có ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của đơn vị mình đối với từng trường hợp cụ thể.

Điều 4. Chế độ làm việc của Hội đồng ENT

- Cơ quan Thường trực của Hội đồng đặt tại Sở Công Thương; Hội đồng ENT được sử dụng con dấu của Sở Công Thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Các thành viên của Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Hội đồng ENT báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nội vụ việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng ENT thực hiện theo quy định hiện hành.     

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trần Phát