Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5226/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018

Ngày 11/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5226/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 và Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Lê Tùng