Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3478/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm | Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1 | Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh phần sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa. | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh | Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Đặng Văn Bi (một phần khu phố 5 và 6), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3533/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Quận 12 (Khu 2) tại phường Thới An, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3589/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư

Ngày 21/10/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

- Nhân sự tổ công tác gồm 17 thành viên. Nội dung như sau:

- Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố có trách nhiệm:

+ Tùy theo tính chất của nội dung dự án cần thẩm tra, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ công tác liên ngành quyết định mời các thành viên và các đơn vị có liên quan tham dự trong từng trưng hợp cụ thể và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về thành phần tham dự đảm bảo đúng quy định.

+ Tổ chức kiểm tra thực địa và họp đánh giá, lấy ý kiến của các thành viên của Tổ Công tác liên ngành (Thành viên có liên quan) về: sự phù hợp của dự án về quy hoạch, yêu cầu quản lý ngành; tính khả thi của dự án; thẩm tra công nghệ đối với dự án; ý kiến về phần vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất cho dự án; các yêu cầu, điều kiện khác theo quy định để Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ trưởng Tổ công tác - cơ quan tiếp nhận hồ sơ) tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố.

+ Các thành viên Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo của đơn vị.

+ Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành; phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên Tổ công tác.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lê Tùng