Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4449/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4451/QĐ-UBND về Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh | Kiện toàn Hội đồng xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố | Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4483/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh | Tổ chức lại Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thành Bệnh viện quận Bình Tân trực thuộc Sở Y tế | Đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4525/QĐ-UBND về đổi tên Trường Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành thành Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư | Cho phép thành lập Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Liên đoàn Dù lượn thể thao thành phố Hồ Chí Minh |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố

Ngày 24/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4031/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố, nội dung như sau:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Thực hiện dự án theo đúng nội dung, quy hoạch, danh mục đã được phê duyệt tham gia Chương trình kích cầu đầu tư; trường hợp chủ đầu tư thay đổi nội dung thực hiện so với quyết định Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tham gia Chương trình kích cầu đầu tư thì báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh trước khi triển khai thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án theo đúng quy định của Chương trình kích cầu đầu tư; trường hợp chủ đầu tư không nộp báo cáo theo thời gian quy định thì Kho bạc Nhà nước thành phố sẽ tạm dừng giải ngân khoản lãi vay cho chủ đầu tư.

 2. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng: kiểm soát, xác nhận nội dung giải ngân vốn vay (nhận nợ), xác nhận chi tiết lãi vay chủ đầu tư thực trả.

 3. Trách nhiệm của Sở quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện: kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định.

Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học cơ sở 2 - giai đoạn 1 sẽ được đưa ra khỏi Chương trình kích cầu đầu tư và không hỗ trợ lãi vay nếu quá 06 tháng kể từ ngày ban hành quyết định này mà chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện dự án hoặc không chứng minh được đã triển khai dự án bằng các nguồn vốn khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Lê Tùng