Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 15/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, nội dung cụ thể như sau:

Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm 18 thủ tục được sửa đổi bổ sung và 07 thủ tục bị bãi bỏ (trong đó có 06 thủ tục bãi bỏ do bị thay thế).

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2019.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục A.5, A.16, A.17, A.18, A.19, A.20, A.21 ban hành kèm theo Quyết định số 6046/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lê Tùng