Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1749/QĐ-UBND về Kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 08/5/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1749/QĐ-UBND về Kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gồm 23 thành viêncó nhiệm vụ:

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp trên địa bàn thành phố.

2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phối hợp giữa các ban, ngành với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động nguồn nhân lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Lê Tùng