Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1642/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố

Ngày 20/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1642/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố, nội dung cụ thể như sau:

- Phê duyệt dự án Xây dựng công trình Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn - giai đoạn 4 tham gia Chương trình kích cầu đầu tư theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Dự án đầu tư trong nước đã được giao kế hoạch tham gia Chương trình kích cầu đầu tư sẽ được đưa ra khỏi Chương trình kích cầu đầu tư và không hỗ trợ lãi vay nếu quá 6 tháng đối với dự án chỉ đầu tư thiết bị và 12 tháng đối với dự án bao gồm cả xây lắp kể từ ngày ban hành Quyết định này mà chủ đầu tư vẫn chưa ký hợp đồng vay vốn với tổ chức tín dụng hoặc không triển khai thực hiện.

 

Tùng Khang