Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm

Ngày 31/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng đường dẫn vào bến phà Cần Giờ - Cần Giuộc, huyện Cần Giờ, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với đất nông nghiệp

STT

Loại đất - Vị trí

Hệ số điều chỉnh (K)

1

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 1 mặt tiền đường Lý Nhơn

2,845

2

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 1 không mặt tiền đường Lý Nhơn

2,351

3

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, vị trí 2 đường Lý Nhơn

2,930

4

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 2 đường Lý Nhơn

2,923

5

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí  3 đường Lý Nhơn

2,948

2. Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

STT

Loại đất - Vị trí

Hệ số hỗ trợ (K’)

1

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 1 mặt tiền đường Lý Nhơn

2,0

2

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 1 không mặt tiền đường Lý Nhơn

2,0

3

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, vị trí 2 đường Lý Nhơn

1,94

4

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí 2 đường Lý Nhơn

2,487

5

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, vị trí  3 đường Lý Nhơn

3,344

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm rà soát để hỗ trợ đúng quy định liên quan đến khoản hỗ trợ này.

3. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.

4. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.

 

Tùng Khang