Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm

Ngày 31/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng mới trường Tiểu học Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với đất nông nghiệp:

STT

Loại đất - Vị trí

Hệ số điều chỉnh (K)

1

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm , vị trí 1 mặt tiền đường Hòa Hiệp

9,912

2

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, vị trí 1 không mặt tiền đường Hòa Hiệp

8,263

3

Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, vị trí 1 không mặt tiền đường Hòa Hiệp

8,258

2. Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình,  cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là K’= 3,5.

3. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.

4. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.

 

Tùng Khang