Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1263/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm

Ngày 31/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1263/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với đất ở:

STT

Vị trí – Tên đường

Hệ số điều chỉnh (K)

1

Vị trí 1, đường Trần Quang Đạo

5,176

2

Vị trí 4, đường Trần Quang Đạo, độ sâu dưới 100m

5,573

3

Vị trí 4, đường Trần Quang Đạo, độ sâu từ 100m trở lên

5,686

2. Đối với đất nông nghiệp:

STT

Loại đất - Vị trí

Hệ số điều chỉnh (K)

1

Đất trồng cây lâu năm, vị trí 1, mặt tiền đường Trần Quang Đạo

9,57

2

Đất trồng cây hàng năm, vị trí 1, mặt tiền đường Trần Quang Đạo

9,54

3

Đất trồng cây lâu năm, vị trí 1, không mặt tiền đường Trần Quang Đạo

8,35

4

Đất trồng cây hàng năm, vị trí 1, không mặt tiền đường Trần Quang Đạo

7,63

5

Đất trồng cây lâu năm, vị trí 2, đường Trần Quang Đạo

9,52

6

Đất trồng cây hàng năm, vị trí 2, đường Trần Quang Đạo

9,49

3. Đối với mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là K’= 3,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất quy định.

4. Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ đất áp dụng đối với nhà đất có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện để tính bồi thường về đất.

5. Đơn giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính áp dụng theo quy định hiện hành.

 

Tùng Khang