Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3478/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm | Kiện toàn Nhóm Công tác liên ngành thực hiện Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1 | Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh phần sản xuất, lắp dựng và duy tu đường thủy nội địa. | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh | Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Đặng Văn Bi (một phần khu phố 5 và 6), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3533/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng) tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm và dân cư Quận 12 (Khu 2) tại phường Thới An, Quận 12 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3589/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về gia hạn thời gian hoạt động của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản

Ngày 12/3/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố giai đoạn 2009-2015.

2. Quyết định số 82/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2011.

3. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách thành phố năm 2011.

4. Quyết định số 76/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011.

5. Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2012.

6. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách thành phố; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2012.

7. Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2013.

8. Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách thành phố năm 2014; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2014.

9. Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố giai đoạn 2014 - 2015.

10. Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015.

11. Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2019.

 

Lê Dương