Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chiếu sáng trang trí cho trục đường Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - nhánh Võ Văn Kiệt - hầm chui cầu Khánh Hội - cột cờ Thủ Ngữ | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2112/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng công viên Hiệp Phú | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2113/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng công viên Long Bình | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2114/QĐ-UBND về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng công viên Trung Lập Thượng (ao xã Trung Lập Thượng) | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp Tiểu học năm 2022 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2122/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải: | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND về ban hành giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh |

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 08CT-UBND về việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 21/04/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 08CT-UBND về việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025. Cụ thể như sau :

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo 100% cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; thực hiện cơ chế cạnh tranh công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch và đổi mới trong quản lý và sử dng cán bộ, công chức, viên chức như tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm để đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, trình độ phục vụ trong các cơ quan hành chính; đặc biệt chú trọng thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế theo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

-Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; xác định kết quả cải cách hành chính hàng năm là một trong những nội dung quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời là tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

Lê Tùng