Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5464/QĐ-UBND về việc bổ sung ngành nghề của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5464/QĐ-UBND về việc bổ sung ngành nghề của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cụ thể như sau:

Nay bổ sung Khoản 2, Điều 5 Điều lệ của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV được ban hành kèm theo Quyết định số 6440/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty: bổ sung ngành “Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; chi tiết: Quản lý vận hành nhà chung cư; môi giới bất động sản”, ngành nghề “Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp”, “Vệ sinh chung nhà cửa”, “ Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác”, “Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan”, “Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp”.

Trần Phát