Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3084/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/06/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3084/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục  ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên còn lại giữ nguyên theo Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 5335/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát