Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3083/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 23/07/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3083/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

- 03 thủ tục mới ban hành trong lĩnh vực khoáng sản.

- 03 thủ tục được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn.

- 01 thủ tục bị bãi bỏ (do được thay thế) trong lĩnh vực khoáng sản.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2019.

- Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục có thứ tự I.9, III.1, III.2 và III.3 được ban hành kèm theo Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trần Phát