Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2917/QĐ-UBND về Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Ngày 09/07/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2917/QĐ-UBND về Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tổ chức thi tuyển công chức làm việc tại các chi cục, phòng, ban chuyên môn tại các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện để bù vào số công chức hiện đang thiếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng cơ cấu.

2. Yêu cầu:

Thi tuyển công chức đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

II. CHỈ TIÊU CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN:

Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức là 424 chỉ tiêu (có biểu cụ thể kèm theo).

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHIẾU VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức

Theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức

2. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận Phiếu

a)             Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vị trí việc làm tại một cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

b)             Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đề xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ...theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

c)             Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Đối với trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

d)             Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính đến cơ quan có nhu cầu tuyển dụng vị trí muốn ứng tuyển.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trần Phát