Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2658/QĐ-UBND về Giải thể Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp thành phố

Ngày 24/06/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2658/QĐ-UBND về Giải thể Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp thành phố trực thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (được thành lập theo Quyết định số 7019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 7019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp thành phố trực thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Thông tin và Trung tâm Giới thiệu việc làm các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Phát