Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng đường đê nội đồng khu vực 233ha, ấp Rạch Lá (giai đoạn 1), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | Giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài. | Điều chỉnh thành viên Tổ Thẩm định Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Gôn thành phố Hồ Chí Minh | Ngày 12/6/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc Thành lập Tổ Công tác tham mưu về các đồ án quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước thải của Thành phố Hồ Chí Minh | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Sửa chữa, nâng cấp hẻm 87 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Cải tạo, chỉnh trang Công viên Gia Định, Phường 3, quận Gò Vấp | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư xây dựng công trình kết nối giao thông đường Quang Trung - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp | Hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Cải tạo và mở rộng Bệnh viện Quận 8 | Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1 tại phường Linh Chiểu quận Thủ Đức |

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố

Ngày 03/06/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố, với các nội dung chính như sau:

1. Tổ công tác liên ngành gồm có 17 thành viên;

2. Thành viên Tổ công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

3. Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố có trách nhiệm:

- Tùy theo tính chất của nội dung dự án cần thẩm tra, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ công tác liên ngành quyết định mời các thành viên và các đơn vị có liên quan tham dự trong từng trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về thành phần tham dự đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức kiểm tra thực địa và họp đánh giá, lấy ý kiến của các thành viên của Tổ Công tác liên ngành (thành viên có liên quan) về: sự phù hợp của dự án về quy hoạch, yêu cầu quản lý ngành; tính khả thi của dự án; thẩm tra công nghệ đối với dự án; có ý kiến về phần vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất cho dự án; các yêu cầu, điều kiện khác theo quy định để Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ trưởng Tổ công tác - cơ quan tiếp nhận hồ sơ) tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố.

- Các thành viên Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo của đơn vị.

- Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành; phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên Tổ công tác.

4. Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư có trách nhiệm đôn đốc thành viên Tổ công tác liên ngành tham dự đúng thành phần, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố không cơ cấu các thành viên vắng mặt các buổi họp Tổ công tác liên ngành hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm được giao.

5. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Quyết định này thay thế Quyết định số 6561/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 về kiện toàn Tổ Công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát