Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030" | Thành lập Tổ công tác xây dựng Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 | Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2659/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2658/QĐ-UBND về Giải thể Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp thành phố | Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả và Khung năng lực của từng vị trí việc làm tại Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố | Kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 | Hội Phổi Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh | Điều chỉnh hạn mức, thời hạn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở |

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố

Ngày 03/06/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố, với các nội dung chính như sau:

1. Tổ công tác liên ngành gồm có 17 thành viên;

2. Thành viên Tổ công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

3. Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố có trách nhiệm:

- Tùy theo tính chất của nội dung dự án cần thẩm tra, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ công tác liên ngành quyết định mời các thành viên và các đơn vị có liên quan tham dự trong từng trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về thành phần tham dự đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức kiểm tra thực địa và họp đánh giá, lấy ý kiến của các thành viên của Tổ Công tác liên ngành (thành viên có liên quan) về: sự phù hợp của dự án về quy hoạch, yêu cầu quản lý ngành; tính khả thi của dự án; thẩm tra công nghệ đối với dự án; có ý kiến về phần vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất cho dự án; các yêu cầu, điều kiện khác theo quy định để Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ trưởng Tổ công tác - cơ quan tiếp nhận hồ sơ) tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố.

- Các thành viên Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo của đơn vị.

- Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành; phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên Tổ công tác.

4. Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư có trách nhiệm đôn đốc thành viên Tổ công tác liên ngành tham dự đúng thành phần, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố không cơ cấu các thành viên vắng mặt các buổi họp Tổ công tác liên ngành hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm được giao.

5. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Quyết định này thay thế Quyết định số 6561/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 về kiện toàn Tổ Công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát