Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định phê duyệt hồ sơ tài nguyên hải đảo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1585/QĐ-UBND về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021 - 2025 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 25,quận Bình Thạnh | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1619/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non 2, Quận 3 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Đồng Xanh, huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1625/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Lê Văn Hưu, huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1625/QĐ-UBND về công nhận Trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh, Quận 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1623/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Vành Khuyên, thành phố Thủ Đức - Khu Vực 3 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. | Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1622/QĐ-UBND về công nhận Trường Mầm non Tân Thông Hội 1, huyện Củ Chi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. |

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố

Ngày 03/06/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND về kiện toàn nhân sự Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố, với các nội dung chính như sau:

1. Tổ công tác liên ngành gồm có 17 thành viên;

2. Thành viên Tổ công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

3. Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố có trách nhiệm:

- Tùy theo tính chất của nội dung dự án cần thẩm tra, Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) Tổ công tác liên ngành quyết định mời các thành viên và các đơn vị có liên quan tham dự trong từng trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về thành phần tham dự đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức kiểm tra thực địa và họp đánh giá, lấy ý kiến của các thành viên của Tổ Công tác liên ngành (thành viên có liên quan) về: sự phù hợp của dự án về quy hoạch, yêu cầu quản lý ngành; tính khả thi của dự án; thẩm tra công nghệ đối với dự án; có ý kiến về phần vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi suất cho dự án; các yêu cầu, điều kiện khác theo quy định để Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ trưởng Tổ công tác - cơ quan tiếp nhận hồ sơ) tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của thành phố.

- Các thành viên Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo của đơn vị.

- Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành; phân công nhiệm vụ cho từng Thành viên Tổ công tác.

4. Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư có trách nhiệm đôn đốc thành viên Tổ công tác liên ngành tham dự đúng thành phần, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố không cơ cấu các thành viên vắng mặt các buổi họp Tổ công tác liên ngành hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm được giao.

5. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Quyết định này thay thế Quyết định số 6561/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 về kiện toàn Tổ Công tác liên ngành xem xét các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát