Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam

Ngày 13/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3372/QĐ-UBND phê duyệt (bổ sung) triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam như sau:

- Tên Đề án: “Ứng dụng mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong liên kết vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam”;

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chủ nhiệm Đề án: TS. Huỳnh Thanh Tú và PGS.TSKH Phạm Đức Chính;

Trần Phát