Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29/3/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nội dung cụ thể như sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

a) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố.

b) Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy; các kiến thức trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn tại chung cư, nhà cao tầng; các biện pháp, giải pháp, kỹ năng thoát nạn, cứu nạn trong mọi tình huống. Trong đó tập trung tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Lực lượng vũ trang và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

c) Phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố rà soát thống kê đánh giá điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng. Công bố danh sách chung cư, nhà cao tầng chưa thành lập Ban Quản lý, Ban Quản trị và không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung yêu cầu kiến nghị về an toàn phòng cháy, chữa cháy và vi phạm trong đầu tư xây dựng. 

d) Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, sử dụng chung cư, nhà cao tầng theo quy định pháp luật; đảm bảo thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chung cư trên địa bàn theo quy định tại Điều 48, Điều 49 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

b) Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm xây dựng, vi phạm các quy định quản lý, sử dụng chung cư, nhà cao tầng; phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết xử lý các chung cư, nhà cao tầng chưa hoàn tất các thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy và hoàn công xây dựng công trình đã đưa vào hoạt động và phải có biện pháp ngăn ngừa phát sinh các trường hợp tương tự.

c) Tiếp tục chủ động tổ chức thực hiện Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ủy quyền, phân công cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan thủ tục đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được đầu tư xây dựng trước năm 1975 và Kế hoạch số 1776/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020. Đối với những chung cư trước năm 2005 phải có phương án đầu tư trang bị, duy tu, bảo dưỡng, bổ sung hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành.

d) Thống kê đầy đủ, chi tiết tình hình chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn, phân loại cụ thể về tình hình quản lý vận hành từng chung cư, nhà cao tầng theo hướng dẫn của Sở Xây dựng; kiểm tra, xử lý vi phạm các chủ đầu tư không bàn giao, bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng đối tượng nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư, cao tầng theo quy định tại Điểm b Khoản 7 và Điểm i Khoản 10 Điều 66 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ;

đ) Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện chủ trì tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị chung cư; phối hợp Ban quản trị, Ban quản lý trong việc vận hành, quản lý, sử dụng nhà chung cư theo Điều 38, Mục 5, Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng. Phải trực tiếp xử lý những mâu thuẫn giữa chủ đầu tư với cư dân, Ban quản trị; hướng dẫn thực hiện thành lập Ban Quản trị chung cư, xây dựng quy chế phối hợp giữa Chủ đầu tư và Ban Quản trị chung cư; đến tháng 12 năm 2018 phấn đấu 100% chung cư có Ban Quản trị; hình thành các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội tại từng chung cư (nếu đủ điều kiện).

e) Phối hợp Sở Xây dựng, Sở Nội vụ nghiên cứu triển khai mô hình Ban quản trị chung cư gắn với khu phố, tổ dân phố nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong nhà chung cư; phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tùng Khang