Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sử dụng đất tại số 31-33, đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3

Ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6308/QĐ-UBND chấp thuận cho Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sử dụng 123,8m2 đất tại số 31-33, đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3 để tiếp tục sử dụng làm văn phòng làm việc theo hiện trạng. Vị trí ranh giới khu đất được thể hiện tại Bản đồ hiện trạng vị trí số 68345/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 06 tháng 3 năm 2017.

Trần Phát