Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8

Ngày 30/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3125/QĐ-UBND chấp thuận cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại số 146 Tháp Mười, phường 2, quận 6 và số 1438F Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8 để tiếp tục sử dụng theo hiện trạng làm Cửa hàng kinh doanh thực phẩm tiện ích Satrafood, cụ thể như sau:

1. Đối với Khu đất tại số 146 Tháp Mười, phường 2, quận 6

- Diện tích: 81,4m2 thuộc thửa số 23, tờ bản đồ số 9, bộ địa chính phường 2, quận 6 (theo tài liệu năm 2001). Vị trí, ranh giới khu đất theo Bản đồ Hiện trạng vị trí số 67427-2.KĐ/CN-TNMT đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 05 tháng 9 năm 2014.

2. Khu đất tại số 1438F Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8

- Diện tích: 214,4m2 (gồm 90,4m2 phạm lộ giới và 124m2 không phạm lộ giới) thuộc một phần thửa 14, tờ bản đồ số 23, bộ địa chính phường 5, quận 8 (theo tài liệu năm 2002). Vị trí, ranh giới khu đất theo Bản đồ Hiện trạng vị trí số 205-11/2007/HĐĐĐ-KĐTV do Trung tâm Kiểm định bản đồ và Tư vấn Tài nguyên và Môi trường lập ngày 21 tháng 8 năm 2007.

Trần Phát