Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8

Ngày 30/07/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3125/QĐ-UBND chấp thuận cho Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại số 146 Tháp Mười, phường 2, quận 6 và số 1438F Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8 để tiếp tục sử dụng theo hiện trạng làm Cửa hàng kinh doanh thực phẩm tiện ích Satrafood, cụ thể như sau:

1. Đối với Khu đất tại số 146 Tháp Mười, phường 2, quận 6

- Diện tích: 81,4m2 thuộc thửa số 23, tờ bản đồ số 9, bộ địa chính phường 2, quận 6 (theo tài liệu năm 2001). Vị trí, ranh giới khu đất theo Bản đồ Hiện trạng vị trí số 67427-2.KĐ/CN-TNMT đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 05 tháng 9 năm 2014.

2. Khu đất tại số 1438F Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8

- Diện tích: 214,4m2 (gồm 90,4m2 phạm lộ giới và 124m2 không phạm lộ giới) thuộc một phần thửa 14, tờ bản đồ số 23, bộ địa chính phường 5, quận 8 (theo tài liệu năm 2002). Vị trí, ranh giới khu đất theo Bản đồ Hiện trạng vị trí số 205-11/2007/HĐĐĐ-KĐTV do Trung tâm Kiểm định bản đồ và Tư vấn Tài nguyên và Môi trường lập ngày 21 tháng 8 năm 2007.

Trần Phát