Tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV

Ngày 04/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND về việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, nội  dung như sau:

Tiêu chí đánh giá

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Tiêu chí 1: Doanh thu

3.007.937 triệu đồng

Tiêu chí 2: Lợi nhuận sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu:

 

-       Lợi nhuận sau thuế

91.342 triệu đồng

-       Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

 

3,39 %

Tiêu chí 3: Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn

Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1.

Tiêu chí 4: Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành

Chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về thuế và các khoản phải thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo cáo tài chính và báo cáo để thực hiện giám sát tài chính.

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên có trách nhiệm triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên và không được điều chỉnh trong năm kế hoạch 2018.

 

Tùng Khang