Tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài

Ngày 19/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1616/QĐ-UBND về việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài, nội dung như sau:

Tiêu chí đánh giá

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

Tiêu chí 1: Doanh thu

149.660 triệu đồng

Tiêu chí 2: Lợi nhuận sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu:

 

-       Lợi nhuận sau thuế

9.877 triệu đồng

-       Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu

3,1%

Tiêu chí 3: Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn

Doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1.

Tiêu chí 4: Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành

Chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về thuế và các khoản phải thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo cáo tài chính và báo cáo để thực hiện giám sát tài chính.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài có trách nhiệm triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên và không được điều chỉnh trong năm kế hoạch 2018.

Tùng Khang