Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/07/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3084/QĐ-UBND về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục  ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên còn lại giữ nguyên theo Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 5335/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát