Thành lập Trung tâm ngoại ngữ Yola Thủ Đức

Ngày 12/04/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số  1505/QĐ-UBND về cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Yola Thủ Đức, nội dung cụ thể như sau:

- Địa chỉ: số 156-156A, đường Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

- Loại hình: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư của nước ngoài.

- Trung tâm ngoại ngữ Yola Thủ Đức là cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư của nước ngoài, trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong hệ thống các trung tâm, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm ngoại ngữ Yola Thủ Đức được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành của luật pháp Việt Nam, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và chịu sự chỉ đạo, quản lý Nhà nước và quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tùng Khang