Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ Yola Thủ Đức

Ngày 12/04/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số  1505/QĐ-UBND về cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Yola Thủ Đức, nội dung cụ thể như sau:

- Địa chỉ: số 156-156A, đường Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

- Loại hình: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư của nước ngoài.

- Trung tâm ngoại ngữ Yola Thủ Đức là cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư của nước ngoài, trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong hệ thống các trung tâm, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm ngoại ngữ Yola Thủ Đức được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành của luật pháp Việt Nam, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và chịu sự chỉ đạo, quản lý Nhà nước và quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tùng Khang