Thành lập Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 23/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3598/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở tổ chức lại Trường Nghiệp vụ Nhà hàng thành phố và Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật.

Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định.

Tên tiếng nước ngoài: Center for Sponsoring - Vocational Training and Employment Introduction of Ho Chi Minh City.

Trụ sở đặt tại: Số 215 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố có nhiệm vụ:

- Tổ chức giáo dục nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho người khuyết tật, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi, lang thang, sống tại các cơ sở xã hội hoặc con em các gia đình nghèo, gia đình chính sách đã và đang gặp khó khăn) trên địa bàn thành phố;

- Tổ chức lao động sản xuất gắn với công tác giáo dục nghề nghiệp để tạo việc làm cho người khuyết tật, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với các Trung tâm dịch vụ việc làm, các sở, ngành, quận, huyện, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện các dịch vụ việc làm cho người khuyết tật, thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Hỗ trợ dạy văn hóa, giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật ở các tỉnh, thành khác khi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời gian 90  ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Trường Nghiệp vụ Nhà hàng thành phố và Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật phải hoàn thành công tác bàn giao tài sản, tài chính, sổ sách, tài liệu và hồ sơ có liên quan cho Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

Bãi bỏ Quyết định số 4060/QĐ-UB-VX ngày 07 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm cho Người tàn tật thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Quyết định số 5220/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép chuyển Trường nghiệp vụ nhà hàng cho trẻ em đường phố thành Trường nghiệp vụ nhà hàng thành phố trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Lê Tùng