Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030" | Thành lập Tổ công tác xây dựng Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 | Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2659/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 | Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2658/QĐ-UBND về Giải thể Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp thành phố | Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả và Khung năng lực của từng vị trí việc làm tại Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố | Kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 | Hội Phổi Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh | Điều chỉnh hạn mức, thời hạn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở |

Thành lập Tổ công tác xây dựng Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025

Ngày 03/06/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2342/QĐ-UBND về về thành lập Tổ công tác xây dựng Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, cụ thể như sau:

1. Tổ công tác gồm có 14 thành viên

2. Nhiệm vụ của Tổ công tác

- Chủ động phối hợp các cơ quan có liên quan dự trù kinh phí, nghiên cứu, xây dựng Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu theo Quyết định số 85/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, cơ quan, đơn vị nghiên cứu các chuyên đề phục vụ xây dựng Chiến lược 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch 05 năm 2021 - 2025.

- Báo cáo phải đảm bảo đánh giá toàn diện quá trình đô thị hóa; xác định rõ đặc điểm, bối cảnh, thuận lợi, thách thức và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện về phát triển đô thị trong giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 05 năm 2021 - 2025. Tập trung làm rõ, khẳng định và nâng cao vai trò động lực của đô thị trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ công tác tự giải thể sau khi Báo cáo đánh giá quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Trần Phát