Thành lập Tổ Công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát và đề xuất cụ thể các nội dung liên quan chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án Thảo Cầm Viên mới tại huyện Củ Chi

Ngày 08/8/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3349/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát và đề xuất cụ thể các nội dung liên quan chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án Thảo Cầm Viên mới tại huyện Củ Chi, nội dung cụ thể như sau:

Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát và đề xuất cụ thể các nội dung liên quan chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án Thảo Cầm Viên mới tại huyện Củ Chi gồm 8 thành viên.

Tổ Công tác có nhiệm vụ:

+ Kiểm tra, rà soát và đề xuất cụ thể các nội dung liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thảo Cầm Viên mới tại huyện Củ Chi, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và công bằng cho các hộ dân có đất bị thu hồi.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp giao.

Tổ Công tác báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) bằng văn bản về việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Tùng