Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 | Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động | Kiện toàn Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thực hiện thủ tục xây dựng Nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên được thuê đất tại phường 2, quận 6 và phường 5, quận 8 | Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ II (2018 - 2022) | Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022) | Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh | Ủy quyền và kiện toàn Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế của thành phố về cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài | Kiện toàn nhân sự Tổ Công tác chỉ đạo về phần nội dung triển lãm và nội thất công trình của Dự án công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố | Kiện toàn nhân sự Nhóm công tác liên ngành thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm |

Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Tổ Công tác gồm có 07 thành viên

- Tổ trưởng Tổ Công tác và các Thành viên được quyền trưng dụng, phân công, bố trí cán bộ công chức thuộc đơn vị giúp việc cho Tổ Công tác theo chế độ kiêm nhiệm.

- Tổ Công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc đánh giá, báo cáo của các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố và Ủy ban nhân dân quân, huyện; tham mưu thực hiện việc đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định tại Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 1459/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành việc thực hiện Kế hoạch số 1459/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát