Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. | Kế hoạch triển khai Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị | Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2018 - 2020. | Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. | Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở (diện tích 211.870,8 m²) tại phường Phú Hữu, quận 9 | Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, phường Phước Long A, quận 9 | Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn | Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn | Điều chỉnh Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành |

Thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/05/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Tổ Công tác gồm có 07 thành viên

- Tổ trưởng Tổ Công tác và các Thành viên được quyền trưng dụng, phân công, bố trí cán bộ công chức thuộc đơn vị giúp việc cho Tổ Công tác theo chế độ kiêm nhiệm.

- Tổ Công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc đánh giá, báo cáo của các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố và Ủy ban nhân dân quân, huyện; tham mưu thực hiện việc đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định tại Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 1459/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành việc thực hiện Kế hoạch số 1459/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trần Phát