Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Tổ công tác về đầu tư trên địa bàn Thành phố

Ngày 22/07/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3045/QĐ-UBND về thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Tổ công tác về đầu tư trên địa bàn Thành phố (sau đây gọi tắt là Tổ chuyên viên giúp việc), cụ thể như sau:

I. Tổ chuyên viên giúp việc gồm có 11 thành viên

II. Tổ chuyên viên giúp việc có nhiệm vụ giúp Tổ công tác về đầu tư trên địa bàn Thành phố thực hiện các công việc sau:

1. Tham mưu Tổ công tác về đầu tư trên địa bàn Thành phố (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 8 Quy chế hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 6724/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập và ban hành quy chế hoạt động của 
Tổ công tác về đầu tư trên địa bàn Thành phố.

2. Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của Tổ công tác và Tổ chuyên viên giúp việc gửi Sở Tài chính thẩm định để cấp kinh phí hoạt động theo quy định hiện hành.

III. Trách nhiệm của thành viên Tổ chuyên viên giúp việc

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ chuyên viên giúp việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Tổ trưởng phân công để triển khai hiệu quả các công việc được giao.

2. Chuẩn bị tài liệu, số liệu, nội dung cho các cuộc họp của Tổ công tác.

3. Báo cáo Tổ công tác kết quả thực hiện các nội dung công việc được phân công theo tiến độ quy định.

IV. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chuyên viên giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Phát